เทพผู้ครอบครองพลังอำนาจแห่งธาตุ

  ธาตุบนโลกใบนี้ประกอบด้วย 4 ธาตุหลัก กล่าวคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ผู้ที่คอบครองอำนาจจะเป็นผู้ครอบครองพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลได้ โดยแบ่งแยกตามธาตุได้ดังนี้ ธาตุดิน มั่นคง เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ และ มีความมุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ รักความยุติธรรม หนักแน่นและแน่นอน ยกตัวอย่าง เทพเก๊บ (เทพอียิปต์) เป็นเทพแห่งแผ่นดิน เป็นเทพที่คอยค้ำท้องฟ้า เกิดขึ้นมาพร้อมสุริยเทพรา เทพไกอา (เทพกรีก) เป็นเทพโบราณหมายถึง พื้นแผ่นดิน หรือ พื้นโลก ในภาษาลาตินชื่อของพระนางคือ เทอร์ร่า ตามความเชื่อถูกนำเอาไปอิงตำราต่างๆของโลก ท้าวธตรฎฐ์ (เทพทางสายพุทธศาสนา) เป็นเทพปกครอง ภูเขาและคนธรรพ์ ผู้ดูแลแผ่นดิน มีกายสีเขียว ปกครองด้าน ทิศตะวันออกของสวรรค์ พระแม่ธรณี (เทพฮินดู) เป็นผู้ค౉ำ丨ุนแผ่นดินทั้งปวง เป็นผู้ให้กำเนิดโลกและแผ่นดิน ธาตุน้ำ น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกๆ ชีวิต ตามความเชื่อแล้วน้ำคือผู้ก่อเกิดทุกสรรพสิ่ง เป็นปัจจัยหลัท5่ทำให้เกิดความรู้สึก และ การเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่าง […]

อัครเทวทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสวรรค์

Michael (มิคาเอล) แปลว่า “ผู้เหมือนพระเจ้า”ผู้เฝ่าประตูสวรรค์ และดูแลดวงวิญญาณผู้ตายบนสวงสวรรค์ เทพแห่งการ “ปกป้อง ผู้นำของกองทัพสวรรค์ และเป็น 1 ใน 7 เทพที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ เป็นอัคระเทวฑูต( Archangel ) Raphael (ราฟาเอล) แปลว่า “พระเจ้าทรงรักษา” 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ เทพแห่งการ “รักษา” เพราะมีปรากฏในพระคัมภีร์ว่าท่านได้รักษาตาที่บอดของ ชายชื้อ โทบิด มาแล้ว และยังเป็น 1 ใน 3 เทวฑูตที่มาส่งข่าวให้อับราฮัม อีกด้วย Gabriel (กาบรีเอล) แปลว่า “พละกำลังของพระเจ้า” 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตผู้ยิ้งใหญ่บนสวรรค์ เป็นเทพแห่ง “ข่าวสารจากพระเป็นเจ้า” รวมทั้งยังเป็นเทพแห่งความเมตตา การเกิดใหม่ และเป็นเทพผู้ปกป้องผู้ตายร่วมกับมิคาเอลอีกด้วย ใน ท่านเป็นอัคระเทวทูตที่ส่งข่าวการมาเกิดของพระเยซูคริสต์ กับพระนางมาเรีย และยัวเਛ`นคนเป่าแตรแห่งการชำระบาปในวัน Judgment Day […]

2016 Name of Company